Frente per les Identid°ts y LLengžes Amenazades
   
PORTADA

űQUČ E'L FILLA?

űPER QUČ'L FILLA?

OBJETIBO

CONTACTA EN LO FILLABalenci°
Balear
Castell°
Ingll©sObjetibo del FILLA
             Al FILLA est°n inbit°ts tots los grups llingžistics que patisquen cualquier grado d'etnocidi llingž≠stic. Nom©s d'esta manera creguem que podem consegu≠ fren° los difer©ns procesos etnocides que se donen a Europa. E per aix„ que resulte mol import°n que s'integren al FILLA represent°ns dels difer©ns casos don°ts.

             Dende'l FILLA se treballar° pa super° aquelles situaci„ns d'ostracismo y censura pals casos denunci°ts.

             Consecuenmen, s'° d'actu° pa cre° un estat d'opini„ cheneral faborablle, pos la profundizaci„ en los Drets Um°ns beneficie a tota la Ciudadan≠a. En esto sentit pensem que estes reibindicaci„ns deber≠en constitu≠se en premises propies d'aquelles forces c≠biques u pol≠tiques en bocaci„ de progresistes.

             E per aix„, que s'ent©n que l'acci„ del FILLA s'° de concentr° en cada cas asta consegu≠ que cada una d'estes llengžes tingue tingue protecci„ efici©n per part de les administraci„ns pÍblliques y un reconixim©n per part dels ach©ns soci°ls.

             En definitiba, lo nostre objetibo consist≠s en sensibiliz° a la Opini„ PÍbllica europea sobre la existencia de situaci„ns inchustes que atenten contra la Identidat llingž≠stica d'uns colectibos y, per tan, contra'ls indibiduos que los integren, tan en los seus drets indibidu°ls (Drets Um°ns) coma en los seus drets publlics (Drets constitucion°ls).

             Esto proc©s de presa de conciencia d'est probllema ba dirichit especialmen tan a la cllase pol≠tica europea coma als estam©ns unibersitaris y academics compet©ns pa que se comprometen responsabllemen en ell.
 

Frente per les Identid°ts y LLengžes Amenazades
info@filla.info