Front per sas Identidàts y de sas Lléngos Amenassàdas
   
PORTADA

¿QU'ÊS EL FILLA?

¿PERQUÊ EL FILLA?

OBJETTIU

CONTACTA EMB EL FILLAAragonés (oriental)
Valensià
Español
Inglês

Objettiu
             A n'el FILLA estàn cridàds tots es grupos llingüístichs que sofresquin còlsevòl gràu d'etnocidi llingüístich. Domés d'aquésta forma creym que porem conseguí aturà es diferéns prossésos etnocidas que se donen dins Europa. Ês per axò que resulta molt importànt que s'intégrin a n'el FILLA representàns d'es diferéns càssos que s'hàguin donàds.

             Desd'el FILLA se ferà feyna per superà aquéllas situacions d'ostracisme y sensura p'es càssos denunsiàds.

             Consecuéntemént, se hà d'actuà per créà un estàd d'opinió generàl favoràbble, jà que sa profundisació dins es Drets Humàns beneficía a tota sa Ciutadanía. Emb aquést sentid, creym qu'aquéstas reivindicacions haurían de costituirsê en premisas pròpis d'aquéllas fòrsas cívicas ò políticas emb vocació de progressistas.

             Ês per axò, que s'entén que s'acció d'el FILLA degui de consentrarsê en càda càs, fins conseguí qu'aquéxa lléngo disfruti de protecció eficiént per pàrt de sas administracions púbblicas y de reconexemént per pàrt d'ets agéns sociàls.

             En definitiva, es nòstro objettiu consistex en sensibilisà a s'Opinió Púbblica europèa, sobre s'ecsistènsi de situacions injustas qu'aténtan còntra s'Identidàt llingüística d'uns colectius, y per tànt còntra ets indivídúus qu'elza conformen, tànt en sos séus drets individuàls (Drets Humàns) còm en sos séus drets púbblichs (Drets Costitucionàls).

             Aquést prossés de presa de consiènsi d'aquést probbléma và dirigid espéciàlmént, tànt a sa clàsse política europèa, còm a n'ets estaméns universitàris y acadèmichs, per que se compromêtigan responsàbblemént emb éll.
 

Front per sas Identidàts y de sas Lléngos Amenassàdas
info@filla.info